Vurderinger

Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes for erhvervsejendomme den 1.oktober i lige år, med klagefrist indtil den 30. juni i det efterfølgende år. Ejendomme skal vurderes i overens-stemmelse med § 6 i lovbekendtgørelse nr. 740 af 30/9 2002 om vurdering af landets faste ejendomme. I henhold til denne skal:

”Vurderinger foretages på grundlag af værdien i handel og vandel, såfremt købesummen skulle erlægges kontant.”

Mere præcist kan dette formuleres som:

Værdien af ejendommen er fastsat som vurdering af ejendommens markedsværdi, baseret på kontant betaling, hvor markedsværdien defineres som den vurderede sum, for hvilken et aktiv skulle kunne omsættes på vurderingsdagen mellem en villig køber og en villig sælger i en normal handel mellem gensidige uvildige parter efter en rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang.

Problemet er imidlertid, at langt de fleste offentlige vurderinger sker ved maskinel fremskrivning af historiske data, og derfor ofte ikke afspejler den reelle handelsværdi., og ejendomsskatter derfor risikerer ar blive for højt ansat.

De seneste 5 år har vi foretaget mere end 1.000 vurderinger for en lang række virksomheder. Vi vurderer alle ejendomstyper, herunder specielle produktions- og procesejendomme.

De er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse og eventuel undersøgelse af forholdende omkring Deres ejendom.